اطلاعات توریستی شهرهای اروپایی

ایتالیادر یک نگاه

ایتالیــا کشــوری در جنــوب قــاره اروپــا اســت کــه پایتخــت آن شــهر رم می باشــد. ایــن کشــور از نیا در دریــای مدیترانــه تشــکیل شده اســت. ِ شــبه جزیره ایتالیــا و دو جزیــره سیســیل و ســارد رم، فلورانــس، ونیــز و بســیاری شــهرهای دیگــر، از جملــه مقصدهــای هنــری هســتند کــه برنامــه هــر بازدیــد کننــده ای از شــبه جزیــره ایتالیــا را تشــکیل می دهنــد. در کنــار ایــن شــهرهای بــزرگ و معــروف، میراثهــای فرهنگــی پنهانــی هــم در شــهرهایی بــا تاریــخ هــزار ســاله وجــود دارنــد کــه البتــه در مســیر اصلــی بازدیدهــا قــرار ندارنــد و علی رغــم اینکــه کمتــر شــناخته شــده اند، امــا بــه همــان انــدازه شــهرهای هنــری ایتالیــا دارای جذابیــت می باشــند.

 

رم

 لاتزیــو ٔ م پایتخــت کشــور ایتالیــا، بزرگتریــن و پرجمعیت تریــن شــهر ایــن کشــور همچنیــن مرکــز ناحیــه ُ ر ره و در نزدیکــی دریــای مدیترانــه قــرار گرفتــه اســت. در ســال ِــوِ می باشــد. رم در کنــار رودخانــه ی ت ایــن شــهر توســط گردشــگران بــه عنــوان یازدهمیــن مــکان بازدیــد شــده در جهــان، ســومین 2007 در اروپــا و اولیــن در ایتالیــا شــناخته شــد.مکان های دیدنــی بی شــماری در شــهر رم قــرار دارنــد کــه از میــان آن هــا بــه مشهور ترین شــان اشــاره می کنیم:کلوســئوم، مهم تریــن و شــاید مشــهور ترین جاذبــه ی گردشــگری رم اســت. ایــن بنــا، آمفی تئاتــری بــا معمــاری بی نظیــر اســت فــواره ی تــروی ایــن فــواره کــه بــه چشــمه ی آرزوهــا شــهرت دارد، رومــن فــروم یــا میــدان اصلــی رم، از دیگــر مکان هــای دیدنــی شــهر رم می تــوان از مــوزه ی واتیــکان، معبــد پانتئــون، میــدان ناوونــا، مــوزه ی بورگــزه، پله هــای اســپانیایی، قلعــه ی ســن آنجلــو و کلیســای ســنت پیتــر نــام بــرد.

 

میلان

میــان مرکــز اســتان لومبــاردی در شــمال ایتالیــا ,دومیــن شــهر پــر جمعیــت ایتالیــا بعــد از رم مــی باشــد. میــان شــهر مــد ایتالیــا و مرکــز اصلــی مــد ایتالیــا اســت و معروف تریــن شــرکتهای مــد جهــان ماننــد: آرمانــی، ورســاچه، پــرادا، دولچــه و گابانــا، میــو میــو و ... همچنیــن کمپانــی بــزرگ لوکســاتیکا و برنــد معــروف ری بــن در میــان وجــود دارد.از میدان هــای اصلــی و جالــب ایــن شــهر می تــوان از میــدان دل دوئومــو نــام بــرد.از دیدنی هــای شــهر میــان: کلیســای دوئومــو میــان اســت کــه بــه  ٔ ــرا میانــو کــه در حومــه ِ ســبک معمــاری گوتیــک ســاخته شده اســت.مجتمع نمایشــگاهی تجــاری فی شــمال غربــی شــهر ســاخته شده اســت، نقاشــی دیــواری شــام آخــر لئونــاردو دا وینچــی، در ســالن ناهــار خــوری کلیســای ســانتا ماریــا دلــه گرتزیــه

 

 

ونیز

ونیــز جزیــره ای در شــمال شــرق ایتالیــا کــه در خلیجــی از تــالاب ونتزیــا در نزدیکــی دریــای آدریاتیــک ِو کانال هایــی از ٔ قــرار گرفته اســت و بصــورت جزیــره هــای کوچــک اســت کــه جزیره هــا بــه وســیله هــم جــدا شــده اند و تــردد در شــهر بــه وســیله قایــق صــورت می گیــرد. شــهر ونیــز یکــی از شــهرهای گردشــگرپذیر جهــان اســت و ســالانه میلیون هــا گردشــگر بــه ایــن شــهر می رونــد. از دیدنی هــای ایــن شــهر می تــوان بــه میــدان ســن مارکــو محــل دفــن مرقــس یکــی از حواریــون عیســی مســیح کــه بــه ســن مارکــو مشــهور اســت، اشــاره کــرد. ونیــز شــهر جشــنواره ها و کارناوال هــا نیــز هســت. کارنــاوال مشــهور ونیــز هــم کــه در مــاه فوریــه در تمــام شــهر برپاســت، از بزرگ تریــن و قدیمی تریــن کارناوال هــای جهــان اســت. ایــن کارنــاوال بــه کارنــاوال ماســک ها نیــز مشــهور اســت.

 

فلورانس

فلورانــس یکــی از شــهرهای تاریخــی در ایتالیــا و هــم اکنــون پایتخــت ناحیــه توســکانی ایتالیــا اســت. انــواع هنــر به ویــژه هنــر معمــاری و تندیســگری در شــهر فلورانــس جایــگاه ویــژه ای داشــته و دارد بــه طــوری کــه ایــن شــهر را بــه یکــی از مهم تریــن مراکــز هنــری اروپــا تبدیــل کرده اســت. فلورانــس هــم  هنــری می باشــد کــه مهم تریــن آن هــا گالــری اوفیتــزی ٔچنیــن دارای بیــش از چهــل مــوزه و نگارخانــه Palazzo Vecchio و پالاتــزو پیتــی به شــمار می آید.دیگــر آثــار تاریخــی فلورانــس بــه شــرح زیــر اســت:  دیده می شــود)-دوئومو Perseus (درایــن محــل آثــار هنــری زیبــای چلینــی بنــام Loggia de,Lanzi  Palazzo ) (در آن جــا واپســین مجســمه کــه میــکل آنــژ ســاخت مشــاهده می شــود)- Doumo( ــنتا کروچــه بــه معنــای (صلیــب مقــدس)، َ (محــل اقامــت خانــواده مدیچــی)-  کلیســای سRiccardi (میــکل آنــژ و ماکیاولــی در آن جــا دفــن شــده اند)-میدان جمهــوری شــهر فلورانــس

 

بارسلون 

امــروزه بارســلون یکــی از مراکــز مهــم فرهنگــی و بــه یکی از مقصدهای اصلی گردشــگران بدل گشــته و از میــراث فرهنگــی غنــی برخــوردار اســت. از ســوی دیگــر ایــن شــهر بــه ســبب بناهــای معمارانــی چــون آنتونیــو گائــودی و لوییــز دومانچــه ای مونتانــر کــه بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو انتخــاب شــده اند شــهرت دارد.از دیگــر بناهــای تاریخــی: ســاگرادا فامیلیــا نمــاد بین المللــی بارســلونا،قصر موســیقی کاتــالان و بیمارســتان ســنت پائــول طراحــی شــده توســط لوییــز دومانچــه ای مونتانــر و از  در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار دارنــد.  آثــار آنتونــی گائــودی شــامل ، کلیســای ســانتا 1997 ماریــا دل مار،کلیســای گوتیــک ســانتا ماریــا دل پــی ، کلیســای جامــع بارســلون،  کلیســای ســنت پائــو دل کمــپ، آرامــگاه کلمبــوس

 

پاریس

پاریــس پایتخــت کشــور فرانســه، مرکــز و یکــی از شهرســتان های ناحیــه ایل-دو-فرانــس اســت. رود ســن از میــان ایــن شــهر می گــذرد. معروفتریــن آثــار شــهر پاریــس کلیســای قــرن دوازدهمــی نوتــردام واقــع در ایــل دو لا ســیته، بــرج ایفل(بــه عنــوان نماد شــهر پاریــس) و طاق نصرت پیــروزی (تریومف) می باشــند.عمده بناهــای مشــهور پاریــس در محــدوده میــدان شــارل دوگل واقــع شــده اند. از جملــه مــوزه لــوور، بــاغ تویلــری، خیابــان شــانز الیــزه، طــاق نصــرت پیــروزی (تریومــف)، گرانــد پلــه، پتیــت پلــه، میــدان کنکــورد و بســیاری آثــار دیگــر. بخــش دیگــری از ایــن آثــار کــه شــامل بناهــای مــدرن و امــروزی شــهر پاریــس می شــوند در محــدوده منطقــه لادفانــس قــرار گرفته انددیگــری از ایــن آثــار دیدنــی هســتند 

 

آمستردام

آمســتردام پایتخــت و از نظــر جمعیــت بزرگتریــن شــهر کشــور هلنــد مــی باشــد. ایــن شــهر درمرکــز  اصلــی ایــن شــهر تاریخــی در قــرون ٔایالــت هلنــد شــمالی در غــرب هلنــد واقــع شــده اســت. هســته وســطا بوجــود آمــد و در قــرن شــانزدهم توســعه یافــت و تبدیــل بــه مهم تریــن بنــدر تجــاری اروپــا شــد. آمســتردام یکــی از محبوب تریــن هدف هــای گردشــگری در اروپــا اســت.بخش مرکــزی  روبــاز ٔ آمســتردام بافــت فشــرده و زیبــای قدیمــی خــود را بــه خوبــی حفــظ کرده اســت و بــه یــک مــوزه و دیدنــی می مانــد. بــه همیــن خاطــر یکــی از جاذبه هــای گردشــگری در آمســتردام، قایق ســواری در کانال هــای داخــل شــهر اســت کــه از مقابــل بســیاری از ســاختمان های زیبــای شــهر می گــذرد. ] واقــع انــد. Museumpleinســه مــوزه اصلــی آمســتردام در میــدان مــوزه

 

برلین 

برلیــن پایتخــت کشــور آلمــان و بزرگ تریــن شــهر هــم از لحــاظ جمعیــت و هــم از لحــاظ مســاحت در ایــن کشــور اســت. جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی ایــن شــهر، برلیــن را بــه عنــوان یکــی از مراکــز فرهنگــی جهــان تبدیــل کرده است.بخشــی از شــهر کــه بناهــای دولتــی در آن واقــع هســتند، مثــل  «براندنبــورگ»، یــا میدان هایــی ٔ«رایشســتاگ» کــه مجلــس فــدرال آلمــان در آن قــرار دارد، دروازه چــون «بــازار ژاندارمــری» ، از جملــه دیدنی هــای شــهر برلیــن اســت کــه تاریــخ معاصــر آلمــان در آن هــا نوشــته می شــود.به میــدان پوتســدام کــه در زمــان جنــگ ســرد بــه آن «نــوار مــرگ» می گفتنــد،  حکومــت «آلمــان دموکراتیــک» میــدان مرکــز مرکــزی برلیــن شــرقی ٔمیــدان الکســاندر، کــه در دوره بــود، در ســال های گذشــته تغییــرات اساســی کرده اســت

 

تاریخ ارسال: 1396/10/13
تعداد بازدید: 879

آدرس : تهران، میدان ونک ،خیابان حقانی، پلاک 54 , طبقه 2

تلفن : 41376 - 021 88642188 - 021

فکس : 88642197 - 021

آدرس پست الکترونیک : persiasafar@yahoo.com , Info@persiasafar.ir

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
telegram instagram facebook google+ twitter